Bernt Torstenson 

I 1994, da vi søkte etter Kardec, på Universitets Biblioteket fant vi et pioner og meningsfylt arbeid og dette arbeidet hadde startet for over 100 år siden! Pionerene etterlot seg en stor mengde skriftlig materiale. Blant annet, fant vi bøkene til Allan Kardec oversatt til norsk (i gotisk skrift); de utga også et blad i A4 format som het Morgendemringen, i ca. 40 år. I dette bladet ble presentert artikler oversatt fra kjente magasiner i Europa med bl.a. mye informasjon om den spiritistiske bevegelse rundt om i verden. Drivkraften bak dette arbeidet, tross alle fordømmer og vanskeligheter som datidens normer satte, var Cand. jurist Bernt Torstenson. Med stor kunnskap, brukte Torstenson sine intellektuelle egenskaper, sin tid og finansielle resurser for å spre den spiritistiske lærdommen. Da han døde, sannsynligvis i 1925 etterlot han seg spiren til det spiritistiske idealet i Norden. I teksten som følger, publisert i bladet Morgendemringen – 38. årgang – januar 1926-, skrevet av Hans Kulbund , kan vi få et svak glimt av Bernt Torstenson personlighet og pågangsmot:

Morgendemringen 

Grunnet 1889 av cand. jur. B. Torstenson

38.argang Januar 1926 Nr. 1.

cand. jur. B. Torstenson 

Med cand. jur. B. Torstenson er en av vårt lands største og merkeligste

personligheter vandret bort. Torstenson var en ildsjel, der uten betenkelighet og uten tvil gikk helt opp i den sak han hadde skjenket sitt liv. Intet offer var for stort for ham, når det gjaldt å fremme spiritismens sak.

Jeg talte med ham straks efter at han hadde bestemt sig for a reise til den spiritistisk Verdenskongressen som for nogen ar siden blev holdt i Genf. “Det koster en masse penger”, sa han, “men det får ikke hjelpe”.

Foruten nevnte kongress representerte han også spiritismen for Norge på 2 andre verdenskongresser, nemlig i Danmark og England – alt på egen bekostning. Jeg har hørt sagt at han skal ha ofret 40,000 kroner til spiritismens propaganda.

Torstenson var et hjertegodt menneske, en sjelden sympatisk personlighet. For dem der lærte ham a kjenne og som kunde forstå hans idealistiske syn og hans aldri sviktende tro på at spiritismen var av sannhet, var det i sannhet en åndelig forfriskning a komme til hans hjem og ha en fortrolig samtale med ham. Det var en opplevelse av de få som man aldri glemmer, men som alltid danner de strålende lyspunkter i ens liv.

I sin bok “Spiritismen i sine grundtræk” skriver Chr. Brinch, Danmark, om Torstenson følgende: “Blandt dens pionerer i Norden inntar nordmannen cand. jur. B. Torstenson en meget fremragende plass. På det tidspunkt da spiritismen var almindelig gjenstand for hån, latter og forfølgelse påbegynte han utgivelsen av “Morgendemringen” (1886), det første nevneverdige spiritistiske tidsskrift i Norden ; og litt senere begynte han a oversette og utgi tallrike større og mindre spiritistiske hovedverker, deriblandt flere av Kardecs.

Ved foredrag, ledelse av foreninger, dagbladsartikler etc., har Torstenson vært sakens store banebryter, ikke bare i Norge, men også i Danmark og Sverige.

Hans misjon er nu endt. Og han har atter gått over til det store hinsides, hvorfra han kom for å delaktiggjøre Nordens folk i den sannhet som Kristus forutsa skulde forkynnes menneskene, når de hadde nådd den grad av utvikling, at de orket bære den.

Følgende vakre dikt opptatt i “Morgendemringen” for januar 1920 av Nanna og Alfhild Lindefjeld er tilegnet Torstenson:

“Se, nu er det dagen, alle tegn er nær! Mørkets makt blir slagen av den lyse hær. Hør hvor sangen toner seirens melodi.   Snart i millioner drar vårt tog forbiMange er på veien, flere vil det bli.Over ville heien går den lyse sti.Foran toget gikk du mange tunge år, spott og motbør fikk du,hugg og dype sår.Aldri dog du bøiet kne for verdens dom;nu du står ophøiet, gylt av solens flom.Takk for alt du sådde i den frosne jord. Takk for hvad du nådde med ditt sterke ord!Takk for ditt eksempel gamle veteran, i Guds sannhetstempel trofast sakristan.Klokkeklangen toner seirens melodi,snart i millioner drar vårt tog forbi.”

Hans Kulbund

Blant bøkene som ble oversatt til norsk, av B. Torstenson og hans medhjelpere kan vi nevne:

  • “Aandenes Bog” ov.: Marie Gruben/1893
  • “Mediernes Bog” ov.: Sigurd Trier/1904/Utgitt i Danmark
  • “Genesis – Miraklene og forutsigelserne” ov.: B. Torstenson/utgitt av han selv.
  • “Himmel og helvede” ov.: B. Torstenson/1888/ utgitt av han selv.
  • “Spiritismen i sinn enkle uttrykk” ov.: B. Torstenson/1889/ utgitt av han selv.
  • “Hva er spiritismen eller Aandelæren” – 1863 – utgitt i Danmark.
  • “Troens og Fornuftens Overensstemmelse” ov.: B. Torstenson/1887/utgitt av han selv.
  • “Vender den døde tilbage?” – En samling af erfaringer i Spiritismen- Forfatter: en prest i den anglikanske kirke- ov.: Leonhard- utgitt av han selv.

3.- Bernt Torstenson desinkarnerte, antar vi, i januar 1926, han etterlot seg flere ferdige tekster for å publisere i “Morgendemringen”. Han skrev blant annet om den Spiritistisk Kongress av 1925 som han deltok i.

Han levde i Oslo og hadde sitt kontor på Rodeløkka. Her desinkarnerte han etter 40 år i virke for den spiritistiske lærdommen.

Rapport om utviklingen og stillingen til Spiritismen i Norge i 1889: 

Slik forteller den daværende sekretæren for Den spiritistiske Samfunnet i Christiania, Carl Sjøstedet i august 1889 til den Internasjonale Kongressen i Paris. Rapporten ble sendt til oss i 1998 , og finnes i arkiven til Union Spirite Française et Francophone.

Den første impuls til spiritismen, her, kom fra utlandet; det var besøk av medium Henry Slade til Christiania i løpet av sommeren 1886.Før dette var det bare kjent av noen få personer som praktiserte det på en ganske eksklusiv måte for å få det til å vinne terreng (få fast grunn under føttene).

Møtene med M. Slade ble fulgt av en skrivekrig ved flere avis og fra vårt side fra foreningens leder, jus professor B. Torstenson. Som følge av dette, ble det etablert flere krets for å utvikle mediumiteten.

Endelig ,en del interesserte tok initiativet til en general forsamling den 9 januar 1888, for å drøfte spiritismens betydning. Den dagen ble dannet “Det norske spiritistiske Samfund” grunnlagt av deltakere på møte.

Det første året, fikk Samfunnet en ganske beskjeden fremgang og dets eksistens ble ubemerket. Til tross for dette, ble det holdt ukentlige møter og i disse møter var det ofte skriftlig mediumiske kommunikasjon av en vis verdi.

Vi fikk besøk av en mediumet Miss Fay, godt kjent for sine erfaringer med den engelske professoren M. William Crookes. Hun deltok i mange offentlige møter som fikk hyppige gjester og som ga mye å tenke på. Det var mange som ønsket å vite mer om disse såkalte “overnaturlige” fenomener . Noe som kunne forklares fordi det var stor forespørsel om bøker på de to spiritualistiske biblioteker i vår by.

Gruppen vår hadde sine regelmessige møter og vi bestemte oss for å ha offentlige foredrag om spiritismen. I løpet av siste vinteren har vi hatt ca. tretti utmerkede foredrag hvor vi tok opp spiritismen fra forskjellige synsvinkler.

Ofte ble disse foredragene fulgt av en engasjert meningsutveksling om disse temaer fra en etterhvert mer og mer tallrike publikum. På denne måten, medlemstallet steg til hundre og spiritismen hadde stor suksess selv i de mer ortodokse regioner. Såfremt de sekteriske har angrepet oss og gjort motstand mot oss , gleder vi oss tross dette fordi vi vet at uten motstand ingen seiring.

Vi er blitt offentlig angrepet av presten Morsenson, en fanatiker som prøvde å vise at ateismen kommer på grunn av spiritismen, at vi har en avtale med “Deres Majestet Satan” personlig osv, osv. Han er blitt bekjempet offentlig, foran en tallrike auditorium, av lederen vårt, B. Torstenson, som visste hvordan det å kritisere noe man ikke har den minste kjennskap til, er absurd og uverdig for enhver pålitelig forsker.

Vi er forberedt til den steil og fanatisk motstand fra de som eier patenterte doktriner hvor hele visdommen blir redusert til å holde på fanatisme og fordommer. Mens vi vil tale for den gode saken i sannhetens navn og oppføre oss bra ved å være utholdende og oppriktige slik at vi kan lede på en bra måte vår lærdommen ved hjelp av våre usynlige venner.

I den siste tiden opplever vi en voksende anerkjennelse fra den liberale delen av publikum som på et eller annet måte er opptatt av spiritismen og dette er et faktum som viser en bevegelse blant Åndene på grunn av denne voksende ønske om å studere det ukjente vitenskap.

To private møter er blitt holdt denne vinteren ,under ledelse av M. Matheus Filder, handelsmann fra Gøteborg, kjent mann i de engelske kretser for sine kvaliteter av å være en meget erfaren praktiserende spiritist. I disse møter deltok E.Vingt som medium .Det var både menn og kvinner som fikk sjansen til å oppleve en helhetlig materialisasjon som lyktes.

Deltakere fikk skjelne ut åtte eller ti helt materialiserte ånder. En av dem ble kjent som slekt av en av deltakere; mange av dem utvekslet håndtrykk med de personer som satt nærmeste, de gjorde tegn med hendene eller banket med føttene. Ingen av dem kunne snakke.

En detaljert rapport om dette kom i vår månedlig magasinet “Morgendemringen” og i en av våre to aviser, den mest lest og som har to tusen abonnenter.

Den engelske magasinet “The Medium and daybeak” fra 29 mars 1889 inneholder en brevveksling fra M.Matheus Fidler om dette stoffet. Disse møter som hadde en særegen egenskap ble kjent og drøftet overalt og de har bidratt til utvikling av vår sak på grunn av sin uimotsigelige og troverdig bevis .

Mange kretser er blitt til i byen vår, med det målet å få frem materialisere fenomener; med denne lille erfaring som vi har hatt til nå har vi håp om å lykkes med ved å jobbe med forståelse og tålmodighet.

Det finnes mange private kretser, ofte familie sammenkomster rundt vårt Samfunn og deres medlemmer er ikke selvstendige nok til å uttrykke sine overbevisninger offentlige. I påvente av positive resultater og særlig til det offentlig godkjennelse av vår sublime lære før å innrette seg endelig under vår fane.

Vi kjenner mange kretser som prøver å utvikle sine mediumiske evner, men, vi vet lite om hvordan de gjør det til at vi kan stole på dem. Det er bare gjennom noen gode psykografiske mediumer og tre eller fire psykofoniske mediumer som vi ofte får verdifulle budskaper.

Vår åndelig veilederen, den intelligensen som i de siste årene har vært veiviseren for arbeidet vårt til å utvikle spiritismen ,som har visst oss sin iver og sin omsorg heter Wilmer; den er fransk og døde i Paris i 1872.

Under beskyttelse av den Allmektige, sender vi, takknemligheten vårt til denne høye ånden. Vi vil også gi uttrykk for glede for den muligheten til å sende denne utredningen om spiritismen i Norge til den internasjonale spiritistisk Råd i Paris .

Christiania, august 1889 Carl Sjøstedt, sekretær