Hva dreier den seg om?
 • Spiritismen er en samling av prinsipper og lover, meddelt av Høyt utviklede Ånder, nedskrevet i Allan Kardecs Verker: Åndenes Bok, Medienes bok, Evangeliet ifølge Spiritismen, Himmelen og Helvete og Genesis, disse bøkene danner grunnlaget for den spiritistiske lære.
 • “Spiritismen er vitenskapen som omhandler Åndenes natur, opprinnelse og skjebne, samt deres samvirke med den legemlige verden.” Allan Kardec (Allan Kardec, “Hva er Spiritismen”, Forord.)
 • “Spiritismen virkeliggjør det Jesus sa: “Og jeg vil be Faderen og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser han ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.” (Johannes 14:16-17) “Spiritismen gir innsikt, slik at mennesket får viten om hvor det kommer fra, hvor det skal til og hvorfor det befinner seg på jorden; den minner mennesket om de sanne prinsipper om Guds lov og trøster gjennom tro og håp.” (Allan Kardec, “Evangeliet ifølge Spiritismen”, kap. VI-4)
Hva tydeliggjør den?
 • Den tydeliggjør nye og grundigere begreper om Gud, om Universet, om Menneskene, om Ånder og om Lovene som regulerer livet.
 • Spiritismen tydeliggjør også hva vi er, hvor vi kommer fra, hvor vi skal, hensikten med vår eksistens på jorden og årsaken til smerten og lidelsen.
Hva innerbærer den?
 • Ved å bringe nye begreper om mennesket og alt som omgir det, berører Spiritismen alle felter i den menneskelige kunnskap, aktivitet og adferd. Den åpner en ny epoke for Menneskehetens fornyelse.
 • Spiritismen kan og bør studeres, analyseres og utøves på alle livets grunnleggende områder: Vitenskapelige, filosofiske, religiøse, etiske, moralske, pedagogiske, samfunnsmessige.
Hva er grunnleggende i dens lære?
 •  Gud er den høyeste intelligens, første årsak til alt. Gud er evig, uforanderlig, immateriell, unik, allmektig, fullstendig rettferdig og god.
 • Universet, som er Guds skaperverk, innbefatter alle rasjonelle og irrasjonelle vesener, besjelede og avsjelede, materielle og immaterielle.
 • I tillegg til den legemlige verden der de inkarnerte ånder, d.v.s. menneskene bor, eksisterer den åndelige verden, bolig for desinkarnerte Ånder.
 • I Universet finnes andre bebodde verdener med vesener på forskjellig utviklingsnivå: Mindre, like mye eller mer utviklede enn menneskene.
 • Alle lovene i universet er guddommelige, fordi Gud har skapt dem. De omfatter både de fysiske og de moralske lover.
 • Mennesket er en Ånd som er inkarnert i en legemlig kropp. Perispriten er et slags semimaterielt hylster som forbinder Ånd og legeme.
 • Åndene er skaperverkets intelligente vesener. De danner den Åndelige verden som alltid har eksistert, og som overlever alt.
 • Åndene er skapt enkle og uvitende. De utvikler seg intellektuelt og moralsk, og går fra lavere til høyere grader i det åndelige hierarki, inntil de oppnår en fullstendig grad av renhet der de nyter en konstant lykke.
 • Åndene beholder sin individualitet før, under og etter hver inkarnasjon.
 • Åndene reinkarnerer så mange ganger det er nødvendig for deres utvikling.
 • Åndene utvikler seg alltid. I sine mange legemlige tilværelser kan de av og til stå stille, men de går aldri tilbake i sin utvikling. Farten i den moralske og intellektuelle utviklingen står i forhold til de anstrengelser Ånden gjør for å oppnå fullkommenhet.
 • Åndene hører til ulike nivåer, avhengig av hvilken grad av fullkommenhet de har nådd. Rene Ånder, som har nådd en høy grad av fullkommenhet. Gode Ånder, som har fremherskende ønske om det gode. Ufullkomne Ånder, karakterisert av uvitenhet, tilbøyelighet til det onde og slette lidenskaper.
 • Forbindelsene mellom Åndene og menneskene er konstant og har alltid eksistert. De gode Ånder oppmuntrer oss til det gode, støtter oss i livets prøvelser og hjelper oss å bære dem med mot og tålmodighet. De ufullkomne leder oss til onde handlinger.
 • Jesus er veileder og forbilde for hele Menneskeheten, og læren som han underviste og som han praktiserte er Guds Lov.
 • Kristi moral, nedskrevet i Evangeliet, er veien for en sikker utvikling for alle mennesker. Praktisering av denne moralen er løsningen på alle menneskelige problemer, og målet Menneskeheten bør strebe etter.
 • Mennesket har fri vilje til å handle, men svarer for følgene av sine handlinger.
 • Det fremtidige livet bringer lidelser og gleder til menneskene i overensstemmelse med deres atferd i harmoni eller ikke med Guds lov.
 • Bønnen er uttrykk for tilbedelse av Gud og er i pakt med Universets lov. Behovet for bønn er medfødt, liksom ideen om Skaperens eksistens er medfødt.
 • Bønnen forbedrer mennesket. De som ber med iver og tillit får bedre motstandskraft mot onde fristelser, og Gud sender gode Ånder for å hjelpe dem. Denne hjelpen blir aldri nektet når det bes med oppriktighet.
Er Spiritismen en religion?
Dette er et hyppig spørsmål blant de som begynner sine studier i Spiritismen.

 • Avhenger av ideen vi har om emnet. Hvis vi betrakter religion som å gå til templene, få sakramenter, osv. svaret er nei. Men hvis vi ved å huske Jesus, tenker at religion er engasjementet til å forbinde oss med Gud, så er svaret ja.
 • Den Spiritistiske praksis er enkel og uten ytre former. Den følger den kristner prinsippet om at Gud må tilbes i ånd og sannhet.
Hvordan gjør man det?

I løpet av året som hjemmesiden har vært på nettet har vi fått mange spørsmål.”Hvordan gjør man det” var en gjenganger. Vi vil derfor si noen ord om seanser.

“Ånden i glasset ” blir brukt til seanser så som ouija- brett . Et ouija-brett er et brett eller en plate med bokstaver og tall på, som har et glass eller en annen peker over. Alle som sitter rundt et bord holder en finger på glasset, og så stiller de spørsmål som Åndene skal besvare ved å peke på en og en bokstav av gangen slik at det blir en setning eller et svar.

Allan Kardec deltok i møter hvor dette ble brukt i forrige århundret . Med Spiritismen og de kunnskaper man fikk deretter ble dette materielle verktøyet unødvendig fordi kommunikasjonen oppstår alltid gjennom psyken av mediet som kommuniserer. Da interessene som står på spill stort sett er av en lettsindig art, tiltrekker dette – ofte – lite utviklede Ånder, som liker å forvirre med frivoliteten sin.

Noen ganger kan de forårsake ubalanse og besettelse hos dem som bruker dette som en lek . Når personen eller gruppen som låner energien sin til denne leken ikke har kunnskaper om emnet, en edel handlemåte og gode spirituelle vaner, som å be og å meditere, kan denne personen eller gruppen havne i besettelse av disse lettsindige Ånder og dette kan forårsake frykt eller kraftige ubalanse.

For å oppnå en respektfull kontakt med den åndelige verden er vi nødt til å ha en respektfull holdning. Vi må huske at Åndene ikke står til vår disposisjon når det passer oss.

Hver erfaring har sitt eget felt som den er egnet til. Når det gjelder mediumiske erfaringer må man først vekke de spirituelle evner, som konkret, kan utvikles i en studiegruppe med dette formålet.

Vi vet at mange er ivrige etter å kommunisere med Åndene, men – hva ønsker de med dette ? – hvilke konsekvenser kan dette ha ? Allan Kardec ga ut først en håndbok i Spiritistiske praksis, etterhevert innså han at dette var ufullstendig til å forklare alle de vanskelige situasjoner som kan dukke opp. Han skrev derfor Mediumets Bok. I introduksjonen til denne boken sier han :

“De mennesker, som vil beskjeftige seg med Spiritismen har en meget naturlig ønske om selv å komme i kontakt med Åndene. Enhver i seg selv har spiren til de nødvendige egenskaper for å kunne kommunisere med Åndene, men disse er forskjellig utviklet i hver og en av oss og den utvikling avhenger av årsaker som ikke har med vår vilje å gjøre. Fordi man kjenner reglene til dikter kunsten, male kunsten eller musikk, blir man ikke dikter, maler eller musikker hvis man ikke har evner til dette.”

De personer som har utviklet seriøse mediumiske evner, som vi har kjenskap til har jobbet mye og lengre med seg selv og med det spiritistiske lærdommen slik det står fremstilt i Kardecs verker, noe som kan ta mange år.

Spiritismen som vi forstår det hjalp oss i vår søk etter meningen med livet og på denne måten er blitt et middel til vår moralske utvikling, den støtter våre anstrengelser for å styre unna våre selvdestruktive tilbøyeligheter. Den gir oss

mulighet til å utvide perspektivet, for å plassere de hendelser som skjer i dag i tidens ramme, for å forstå at det ikke finnes ofre.

I den spiritistiske lærdommen så som det står fremstilt i Allan Kardecs bøker har vi funnet en veiledende rettesnor: vi befinner oss på Jorden fordi vi er mennesker som har til oppgave å utvikle oss selv og bidra til at denne lille kloden blir en bedre verden å leve i.

Grunnsetningene : “Du skal elske Herren din Gud at hele din hjerte, av hele din sjel og av alt din forstand ” og ” Du skal elske din neste som deg selv” er selve Loven. Med disse grunnsetningene som leveregel er alle mennesker brødre uansett måten man tilber Gud på.

Det som har betydning er å overholde Gudsloven og ikke under hvilken fane vi tilber Gud på.

Studieprosessen har hjulpet oss i å treffe en rettferdig Gud og til å forstå bedre utviklingsloven. Den har hjulpet oss til å kaste fra underbevisstheten en falsk ide om Himmel og Helvete.og til å forstå at vi har rettigheter og plikter.

I gruppen kan vi :

 • samle energier til vår felles mål om å lære mer,
 • bruke tid til å styrke vår broderlig forhold til hverandre,
 • for å opphøye våre tanker til Gud og for å pleie vår sjel.
 • dele med andre som har interessen av å lære og å forstå den spiritistiske lærdommen
 • løfte våre tanker i bønn til Jesus som er vår Mester og veileder fordi vi har valgt det.

Vi oppfordrer derfor lesere til å øke sin selvinnsikt, til å tro, be, ha omsorg, tilgi, til å praktisere Hjemme Evangeliet og til å studere med tålmodighet Allan Kardecs bøker istedenfor å gi seg i kast med seanser som ingen vet utfallet av og som kan forårsake frykt og misforståelser.

Spiritistisk Praksis?
 • All spiritistisk praksis er gratis, i overensstemmelse med Evangeliets moralske prinsipp: “Gi som gave det du har fått i gave.”
 • Spiritismens praksis skal være enkel, uten noen ytre kultus, i samsvar med det kristne prinsippet om at Gud bør dyrkes i Ånd og Sannhet.
 • Spiritismen har ingen prestestand. I spiritistisk praksis brukes verken alter, bilder, tilbedelse av bilder, sakramenter, skriftemål, syndsforlatelse, lys, prosesjoner, ornamenter, alkoholiske drikker eller hallusinogener, røkelse, tobakk, talismaner, amuletter, horoskop, spådom, pyramider, krystaller, kompasser eller andre objekter.
 • Spiritismen påtvinger ingen sine prinsipper. Spiritismen inviterer interesserte til å lære den å kjenne og til å underlegge dets lærdom fornuftens strenge prøve, før man eventuelt godtar den.
 • Mediumiteten, evnen som muliggjør Åndenes kommunikasjon med menneskene, er medfødt hos mange mennesker, uavhengig av religion og livssyn.
 • Utøvelse av mediumistiske evner skal være basert på Spiritistisk Lære og Kristen moral.
 • Spiritismen respekterer alle religioner og doktriner, verdsetter alle anstrengelser for utøvelse av det gode og arbeider for forbrødring og fred mellom alle folk og alle mennesker, uavhengig av rase, farge, nasjonalitet, tro, kulturell eller sosial status. Den erkjenner videre at “det virkelig gode mennesket er det som i høyeste grad følger rettferdighetens, kjærlighetens og barmhjertighetens lov.”