Intervju med Marta Antunes de Oliveira de Moura, konsulent innen området for mediumitet i den Nasjonale og Internasjonale Spiritistbevegelsen og visepresident i Den Brasilianske Spiritistføderasjonen.DSC_0224Mediumitet er et naturlig fenomen som er en viktig del av lærdom og aktiviteter innen Spiritismen. Derfor inviterte vi Marta Antunes for å forklare litt om dette. På intervjuet nederst forteller Marta Antunes bl.a. om mediumitetsprosessen og hvordan mediumitet skal håndteres for å bidra til mediets velbefinnende, og ikke minst som et nyttig redskap for samfunnet.

GEEAK Norge – Hvordan kan en definere mediumitet?
Marta Antunes – Mediumitet er en psykisk evne som alle mennesker har og som setter dem i stand til å sanse åndelige og ekstra-sensoriske fenomener.

GEEAK Norge – Hva er det som skiller medfødt mediumitet fra mediumitet oppstått pga. prøvelser i livet?
Marta Antunes – Mediumitet som oppstår tidlig i barndommen og som kjennetegnes av opplevelser fra tidligere reinkarnasjoner, blir kalt for medfødt mediumitet. Vanligvis blir medfødt mediumitet godt akseptert av mediet, som derfor klarer å leve i harmoni med sine evner. Mediumitet oppstått pga. prøvelser i livet er noe alle medier har til felles og er en pekepinn på hvilke utfordringer/hindringer den enkelte har vært igjennom for å kunne utvikle og kontrollere denne evnen ved å kanalisere den mot erfaringer som gjør en til et bedre menneske.

GEEAK Norge – Hva er det som kjennertegner et medium?
Marta Antunes – Alle mennesker er medier i større eller mindre grad. Imidlertid legger en ikke alltid merke til det, og av den grunn blir bare personer som fremviser helt åpenbare tegn på mediumitet betraktet som medier. De viktigste tegnene på aktiv mediumitet er en evne til å sanse fenomener hinsides den fysiske virkeligheten. Disse sansningene som kalles ekstra-sensorisk persepsjon (hinsides sansene), kan være subtile eller helt åpenlyse. Mediuminsk persepsjon viser seg på utallige måter: ved å se eller høre Ånder, ved å oppfatte nærvær som kan være behagelige eller ubehagelige, ved å nedskrive eller være talerør for idéer som strengt tatt ikke er mediets egne, osv.

GEEAK Norge – På hvilket tidspunkt folder mediumiteten seg ut?
Marta Antunes – Mediumitet kan foldes ut på ulike tidspunkt i livet. Medfødt mediumitet oppstår meget tidlig i barndommen. En mediumisk oppgave som en del av planlegningen for neste reinkarnasjon kommer vanligvis til syne når personen blir voksen men kan noen ganger vise seg allerede i løpet av ungdomsårene.

GEEAK Norge – Når mediumiteten begynner å folde seg ut, hvilke konsekvenser har det vanligvis?
Marta Antunes – Det varierer fra medium til medium i henhold til hva den enkelte oppfatter som riktig tenke- og levevis. Imidlertid skjer sansningene av Ånder og kommunikasjonen med dem via sinnet. En kan således observere somatiseringer som følge av prosesser i nervesystemet og det endokrine systemet.

GEEAK Norge – Hvorfor kan det ta mer tid før mediumitetsprosessen folder seg ut hos enkelte mennesker?
Marta Antunes – Det skjer fordi de trenger mer tid til å forberede og erverve seg mediumisk trygghet slik at de bedre kan utføre oppgaven som de påtok seg før de reinkarnerte. Mediet blir således gitt tid etter at det har reinkarnert for å kunne bli i stand til å erverve seg kunnskap og vurdere de moralske konsekvensene som mediuminsk praksis fører med seg. Når det tar tid før mediumiteten folder seg ut, kan det også tyde på at det ikke ligger noen reell oppgave til grunn for reinkarnasjonen i forhold til mediumitet. Personen kan således legge for dagen mediumiske evner men uten at disse kommer til uttrykk hele tiden. Det er da snakk om begynnende mediumitet og ikke mediumitet som oppgave. Men uansett er en begynnende mediumitet noe som gjør at de åndelige sanseevnene begynner å vokse og gjør personen oppmerksom på eksistensen av en åndelig virkelighet.

GEEAK Norge – Når kan transetilstander sies å være uttrykk for mediumitet?
Marta Antunes – Å falle i transe er en sjelelig men også en psykisk evne som Kardec betegner som et fenomen som setter sjelen fri. I slike situasjoner har Ånden til den som er falt i transe evnen til delvis å gå ut av sin fysiske kropp gjennom et fenomen som vanligvis kalles for åndelig splitting. Ute av kroppen kommer den ubevisste inn i en ekstra-fysisk virkelighet hvor vedkommende kan se og snakke med inkarnerte og desinkarnerte personer. Imidlertid hvis personen i denne tilstanden mottar beskjeder eller meddelelser fra en Ånd, blir vedkommede en mellommann eller budbringer. Vedkommende vil under disse omstendigheter være et medium som handler i transe.

GEEAK Norge – Hvordan kan en skjelne mellom mediumitet og tvangsmessige prosesser?
Marta Antunes – Tvang/besettelse er en langtidsvirkende handling som en Ånd har utsatt andre inkarnerte eller desinkarnerte ånder for.  Overgriperen styrer i ulik grad sinnet og de sjelelige evnene til ofrene.  En autoritær handling respekterer ikke mediets frie vilje når  overgriperen bruker mediet som talerør og tvinger det til å videreformidle sine egne idéer uten at mediet selv er klar over det.

GEEAK Norge – Hvorledes kan moralsk dannelse mildne eventuelle forstyrrelser i forbindelse med mediumitet?
Marta Antunes – Et moralsk ståsted er i høyeste grad en positiv styrke som virker nøytraliserende på alle typer av negative handlinger uansett opprinnelse. Moralsk dannelse fører til harmoni og åndelig likevekt. Et medium som har en moralsk ballast er et instrument for fred og det gode. Vedkommende vet hvorledes det på rett vis kan hjelpe mennesker som lider, det vet hvordan det kan nøytralisere uheldige handlinger utført av onde Ånder, og det vet hvordan det kan være et eksempel for å skape en fredeligere menneskehet.

GEEAK Norge – Hvordan kan et spiritistsenter hjelpe et medium til å komme i likevekt?
Marta Antunes – Med tilgang til god spiritistisk kunnskap basert på spiritistisk veiledning iht Allan Kardec og de moralske prinsippene i Evangeliet. Passe, bønn, mental utstråling, tjenestearbeid for ens medmennesker er noen av flere tiltak som kan støtte, men mediets eller enhver ånds likevekt erverves gjennom opparbeidelse av kunnskap og høyere moralske dannelse.

GEEAK Norge – Hvordan håndterer en barns mediumitet?
Marta Antunes – På en forsiktig, kjærlig og våken måte. I første omgang trenger foreldrene ikke gjøre noe mer enn å få gode opplysninger hva mediumitet er for noe og hvordan den bør håndteres. For det andre er det nødvendig å kjenne til ulike former for åndelige påvirkning slik at en lærer å tiltrekke seg gode krefter og nøytralisere de dårlige. Foreldrene bør høre hva barna deres sier uten å stimulere dem ytterligere eller analysere hva de forteller. De bør heller i lys av spiritistisk doktrine seriøst tenke over hva barnet sier eller viser. Barnet bør oppdras til ikke å frykte mediumiske uttrykk, men det bør lære å se på disse som noe naturlig og som noe som bør holdes innen familien da ikke alle mennesker forstår hva det er. Barnet bør bli med i en gruppe på dets eget alderstrinn som arbeider seriøst med spiritistisk studier.

GEEAK Norge – Hvordan kan mediumisk praksis bidra til mediets velbefinnende?
Marta Antunes – Et opplyst medium er et lykkelig menneske som er et nyttig redskap for samfunnet. Det kan ha lært å være sammen med gode Ånder som har gitt god og klargjørende veiledning. På den måten har mediet fått større innsikt i livet, hvorfor det lever, hva det kan forvente av andre mennesker og hvorledes det kan leve sammen med dem. Mediet har lært å legge seg i selen for at det kan bli et stadig bedre menneske.

GEEAK Norge – Hva er mediets oppgave på det nåværende tidspunkt i den planetariske transisjon?
Marta Antunes – Å være et godt menneske. Å anstrenge seg for å handle rett og være et godt eksempel selv om det bare er for en liten gruppe mennesker. Å utforske ved å prøve å forstå motivene bak vanskelighetene og utfordringene som Menneskeheten står overfor og på en eller annen proaktiv måte forsøke å hjelpe og bidra til at organiseringen av samfunnet kan bli mer rettferdig og fredeligere.

Av Daniele Romsdal
Oversatt fra portugisisk av Rita Rocha