Hva dreier den seg om?

 • Spiritismen er en samling av prinsipper og lover, meddelt av Høyt utviklede Ånder, nedskrevet i Allan Kardecs Verker: Åndenes Bok, Medienes bok, Evangeliet ifølge Spiritismen, Himmelen og Helvete og Genesis, disse bøkene danner grunnlaget for den spiritistiske lære.
 • “Spiritismen er vitenskapen som omhandler Åndenes natur, opprinnelse og skjebne, samt deres samvirke med den legemlige verden.” Allan Kardec (Allan Kardec, “Hva er Spiritismen”, Forord.)
 • “Spiritismen virkeliggjør det Jesus sa: “Og jeg vil be Faderen og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser han ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.” (Johannes 14:16-17) “Spiritismen gir innsikt, slik at mennesket får viten om hvor det kommer fra, hvor det skal til og hvorfor det befinner seg på jorden; den minner mennesket om de sanne prinsipper om Guds lov og trøster gjennom tro og håp.” (Allan Kardec, “Evangeliet ifølge Spiritismen”, kap. VI-4)

Hva tydeliggjør den?

 • Den tydeliggjør nye og grundigere begreper om Gud, om Universet, om Menneskene, om Ånder og om Lovene som regulerer livet.
 • Spiritismen tydeliggjør også hva vi er, hvor vi kommer fra, hvor vi skal, hensikten med vår eksistens på jorden og årsaken til smerten og lidelsen.

Hva innerbærer den?

 •  Ved å bringe nye begreper om mennesket og alt som omgir det, berører Spiritismen alle felter i den menneskelige kunnskap, aktivitet og adferd. Den åpner en ny epoke for Menneskehetens fornyelse.
 • Spiritismen kan og bør studeres, analyseres og utøves på alle livets grunnleggende områder: Vitenskapelige, filosofiske, religiøse, etiske, moralske, pedagogiske, samfunnsmessige.

Hva er Grunnleggende i dens lære?

 • Gud er den høyeste intelligens, første årsak til alt. Gud er evig, uforanderlig, immateriell, unik, allmektig, fullstendig rettferdig og god.
 • Universet, som er Guds skaperverk, innbefatter alle rasjonelle og irrasjonelle vesener, besjelede og avsjelede, materielle og immaterielle.
 • I tillegg til den legemlige verden der de inkarnerte ånder, d.v.s. menneskene bor, eksisterer den åndelige verden, bolig for desinkarnerte Ånder.
 • I Universet finnes andre bebodde verdener med vesener på forskjellig utviklingsnivå: Mindre, like mye eller mer utviklede enn menneskene.
 • Alle lovene i universet er guddommelige, fordi Gud har skapt dem. De omfatter både de fysiske og de moralske lover.
 • Mennesket er en Ånd som er inkarnert i en legemlig kropp. Perispriten er et slags semimaterielt hylster som forbinder Ånd og legeme.
 • Åndene er skaperverkets intelligente vesener. De danner den Åndelige verden som alltid har eksistert, og som overlever alt.
 • Åndene er skapt enkle og uvitende. De utvikler seg intellektuelt og moralsk, og går fra lavere til høyere grader i det åndelige hierarki, inntil de oppnår en fullstendig grad av renhet der de nyter en konstant lykke.
 • Åndene beholder sin individualitet før, under og etter hver inkarnasjon.
 • Åndene reinkarnerer så mange ganger det er nødvendig for deres utvikling.
 • Åndene utvikler seg alltid. I sine mange legemlige tilværelser kan de av og til stå stille, men de går aldri tilbake i sin utvikling. Farten i den moralske og intellektuelle utviklingen står i forhold til de anstrengelser Ånden gjør for å oppnå fullkommenhet.
 • Åndene hører til ulike nivåer, avhengig av hvilken grad av fullkommenhet de har nådd. Rene Ånder, som har nådd en høy grad av fullkommenhet. Gode Ånder, som har fremherskende ønske om det gode. Ufullkomne Ånder, karakterisert av uvitenhet, tilbøyelighet til det onde og slette lidenskaper.
 • Forbindelsene mellom Åndene og menneskene er konstant og har alltid eksistert. De gode Ånder oppmuntrer oss til det gode, støtter oss i livets prøvelser og hjelper oss å bære dem med mot og tålmodighet. De ufullkomne leder oss til onde handlinger.
 • Jesus er veileder og forbilde for hele Menneskeheten, og læren som han underviste og som han praktiserte er Guds Lov.
 • Kristi moral, nedskrevet i Evangeliet, er veien for en sikker utvikling for alle mennesker. Praktisering av denne moralen er løsningen på alle menneskelige problemer, og målet Menneskeheten bør strebe etter.
 • Mennesket har fri vilje til å handle, men svarer for følgene av sine handlinger.
 • Det fremtidige livet bringer lidelser og gleder til menneskene i overensstemmelse med deres atferd i harmoni eller ikke med Guds lov.
 • Bønnen er uttrykk for tilbedelse av Gud og er i pakt med Universets lov. Behovet for bønn er medfødt, liksom ideen om Skaperens eksistens er medfødt.
 • Bønnen forbedrer mennesket. De som ber med iver og tillit får bedre motstandskraft mot onde fristelser, og Gud sender gode Ånder for å hjelpe dem. Denne hjelpen blir aldri nektet når det bes med oppriktighet.

 

Individuelle Samtale og Hjemme besøk

Må avtale på forhånd

Ansvarlig: Cristina Latini og Sania Salles

Kontakt: post@geeaknorge.com